Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

19 października 2021 Maciej Melon przybliżył działalność Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom drugiej edycji Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon przybliżył historię Archiwum i scharakteryzował obecnie realizowane zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część spotkania miała charakter bardziej warsztatowy. Po opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych, w tym pojawiających się problemów i wątpliwości, pojawiły się również pytania od Uczestników, dotyczące głównie kwestii technicznych.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!

Nowy zbiór w ADJ: „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”. Autorem zbioru jest dr Igor Ksenicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zbiór zawiera transkrypcje wywiadów z przedstawicielami środowisk odpowiedzialnych za kreowanie polskiej paradyplomacji: samorządowcami, pracownikami administracji rządowej oraz ekspertami. Hipoteza, którą prowadzący postanowił wstępnie zweryfikować w badaniu, zakładała, że rezygnacja z mechanizmu wymiaru samorządowego i obywatelskiego wpływa negatywnie na rozwój polskiej paradyplomacji i realizację polskiej polityki zagranicznej w ogóle.

Webinarium o Repozytorium Danych Społecznych – 28 września 2021 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium organizowane wspólnie przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego:

Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych

Webinarium odbędzie się 28 września 2021 roku na platformie ClickMeeting.

W czasie webinarium:
– opowiemy o współczesnym podejściu do danych powstających w ramach badań naukowych,
– omówimy kwestię archiwizacji i udostępniania takich danych,
– zaprezentujemy Repozytorium Danych Społecznych,
– zatrzymamy się nad dylematami badaczy społecznych związanymi z udostępnianiem danych badawczych,
– przybliżymy kwestie prawne związane z udostępnianiem danych badawczych w repozytoriach danych, w szczególności w Repozytorium Danych Społecznych.

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” realizowanego przez ICM UW w partnerstwie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, którego dofinansowanie wynosi 4 998 889 zł.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz bibliotekarzy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz
z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania. Prosimy o rejestrację poprzez formularz:  https://drodb.icm.edu.pl/formularz-rejestracyjny-na-szkolenia/.

PROGRAM WEBINARIUM:

Ulotka o Repozytorium Danych Społecznych

Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której znajduje się kolekcja zbiorów danych Archiwum Danych Jakościowych i którą IFiS PAN współtworzył w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (lider: ICM UW) – ma nową ulotkę informacyjną. Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechniania!

„Badania jasielskie” St. Ossowskiego – nowy zbiór w ADJ

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Badania jasielskie zespołu Stanisława Ossowskiego nad Jakubem Szelą”.

Na zbiór składają się materiały z badań prowadzonych w 1950 r. przez zespół Stanisława Ossowskiego na Podkarpaciu, na terenach dawnej Galicji. Badania prowadzone były w okolicy, w której urodził się Jakub Szela; dotyczyły pamięci o rabacji galicyjskiej, poruszano też kwestie związane z przeszłością wybranych miejscowości, ich strukturą społeczną, życiem politycznym, doświadczeniami z czasów przedwojennych, z okresu wojny i pierwszych lat powojennych. Zebrane materiały nie doczekały się opracowań. Krótko po ich zgromadzeniu przerwane zostało nauczanie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zaś Ossowskiego odsunięto od dydaktyki.

Materiały wchodzące w skład zbioru zachowały się w archiwum b. Katedry Socjologii Ossowskiego, obecnie Katedry Metodologii i Teorii Socjologicznej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały zdigitalizowane dzięki prof. Antoniemu Sułkowi z IS UW, który je przechował i umożliwił ich udostępnienie.

ADJ na IX Transdycyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych

Podczas IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych (8-9 czerwca 2021 r.) członkowie zespołu ADJ wygłosili dwa referaty:

 • Spotkania po latach: powroty do danych i uczestników badań jakościowych. Kilka metodologicznych wyzwań i prób sprostania im (Magdalena Bielińska, Danuta Życzyńska-Ciołek) Abstrakt
 • Udostępnianie danych z badań jakościowych – możliwości, szanse i wyzwania (Danuta Życzyńska-Ciołek, Magdalena Bielińska, Piotr Filipkowski) Abstrakt

Webinarium – prezentacja Repozytorium Danych Społecznych

31 maja 2021 r. odbyło się webinarium zorganizowane wspólnie przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego:

Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych

Program

09:50-10:00Czas na zalogowanie się i sprawdzenie ustawień technicznych

10:00-10:15 Wprowadzenie – kilka słów o nas…

…czyli o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15-10:30Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30-10:45  –  Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce 
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45-11:30 – Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • podstawowe informacje o RDS
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30-11:45 –  Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych – wprowadzenie i dyskusja

11:45-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Webinarium poprowadzili:

dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz
– w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki).

Webinarium odbyło się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” realizowanego przez ICM UW w partnerstwie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, którego dofinansowanie wynosi 4 998 889 zł.

Repozytorium Danych Społecznych w międzynarodowych rejestrach repozytoriów danych

Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której Archiwum Danych Jakościowych przechowuje swoje zasoby i którą IFiS PAN współtworzył w ramach projektu realizowanego z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – zostało wpisane do dwóch międzynarodowych rejestrów repozytoriów danych badawczych: re3data i OpenDoar. Odpowiednie wpisy można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.re3data.org/repository/r3d100013569

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10114

IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odyła się IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data). Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

 • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
 • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
 • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
 • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
 • Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych.

Na konferencji dr Wojciech Fenrich (Uniwersytet Warszawski) zaprezentował projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, w ramach którego powstało Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN obecnie udostępnia swoje zasoby.

CESSDA Data Day 2021

Consortium of European Social Science Data Archives, CESSDA ERIC (cessda.eu), wraz z Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS) i Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) zorganizowało 18 marca 2021 r. wydarzenie pod nazwą CESSDA Data Day 2021.

CESSDA jest organizacją działającą na rzecz rozwoju infrastruktury europejskich archiwów danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz wspierania współpracy między tymi archiwami. Obecnie członkami CESSDA ERIC są 22 kraje europejskie, zaś 13 krajów – w tym Polska – ma status państw partnerskich. PADS i ADJ zabiegają o przystąpienie Polski do CESSDA, aby szerzej udostępniać i promować na arenie międzynarodowej empiryczny dorobek polskich nauk społecznych.

CESSDA Data Day 2021 odbył się w formie online i składał się z dwóch części.

 • Część poranna (w języku angielskim) objęła prezentacje i dyskusję panelową na temat szans i wyzwań związanych z otwartym dostępem do danych z zakresu nauk społecznych w Polsce.
 • Część popołudniowa (w języku polskim) miała charakter warsztatowy i dotyczyła zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, w tym ich archiwizacji i udostępniania.

Więcej informacji na stronie: http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/.