Nowy zbiór: „Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór pt. „Podążając za smartfonem: Etnografia nowych miejskich kultur usieciowionych jednostek”. Jego autorem jest dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS. Projekt, z którego pochodzą dane, poświęcony był wykorzystywaniu smartfonów w wielkim mieście. Badano, jak osoby reprezentujące różne grupy społeczne (tzn. o różnym statusie społecznym, poziomie wykształcenia, dochodu i w różnym wieku) używają nowych, przenośnych technologii, rozumianych jako nośniki usieciowionego indywidualizmu. Badanie przeprowadzono w latach 2021-2023 w Warszawie. Badacze zrealizowali blisko 120 wywiadów (w tym wywiady eksperckie) i obserwacji. Ze względu na brak zgód respondentów w ADJ udostępniono jedynie 15 transkrypcji wywiadów.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2019/33/B/HS2/02856.

Seminarium Historii Mówionej: wywiad z projektu „Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies”

24 stycznia 2024 r. odbyło się w IFiS PAN kolejne Seminarium Historii Mówionej. Na spotkaniu dr Tomáš W. Pavlíček i Barbora Kulawiaková (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN) przedstawili wywiad z polską profesorką matematyki. Wywiad został przeprowadzony w ramach projektu zatytułowanego „Czechoslovak-Polish Scholarly Entanglements in the Cold War Between High Politics and Individual Strategies” (Narodowe Centrum Nauki, OPUS LAP NCN – LA GACR, 2021/22–2024), którego kierownikami są Tomáš W. Pavlíček oraz Jan Surman (Instytut i Archiwum Masaryka, Czeska Akademia Nauk). Celem projektu jest dokumentacja metodą oral history i analiza funkcjonowania polsko-czeskich sieci naukowych wśród matematyków i fizyków w drugiej połowie XX wieku (kontakty, inspiracje, wspólne badania, konferencje, publikacje, wizyty badawcze itp.). Głównym tematem seminarium była relacja między „wewnętrznym” rozwojem matematyki a jej historią społeczną i kulturową.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.

Seminarium Historii Mówionej: wywiad z projektu „Historia mówiona społeczności LGBT+ w Polsce”

Uczestnicy seminarium, które odbyło się w IFiS PAN 20 grudnia 2023 r., analizowali wywiad pochodzący z projektu „Historia mówiona społeczności LGBT+ w Polsce”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Wywiad przeprowadziła i zaprezentowała Adrianna Kapała, historyczka i archiwistka, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.

Nowy zbiór: „Przesiedlenia w rewitalizacji polskich miast: indywidualne wywiady pogłębione z lokatorami z Łodzi, Warszawy i Wałbrzycha”

W ADJ opublikowana została pierwsza wersja zbioru pt. „Przesiedlenia w rewitalizacji polskich miast: indywidualne wywiady pogłębione z lokatorami z Łodzi, Warszawy i Wałbrzycha”, autorstwa dr Barbary Audyckiej.

Zamieszczone dane są efektem badań poświęconych przesiedleniom dokonywanym w związku z generalnymi remontami budynków pozostających w mieszkaniowym zasobie gminy (mzg) w ramach programów rewitalizacji w polskich miastach. Badania miały na celu (1) analizę praktycznej organizacji przesiedleń przez samorząd, (2) zebranie informacji na temat opinii, postaw i działań przesiedlanych lokatorek i lokatorów mzg. Respondent(k)ami w badaniu byli lokatorzy i lokatorki lokali w mieszkaniowym zasobie gminy, którzy zamieszkiwali budynki znajdujące się na obszarach rewitalizacji, przeznaczone do generalnego remontu wymagającego wyprowadzki mieszkanek/mieszkańców.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant Miniatura) oraz Uniwersytet Warszawski (program IDUB).

Obecna wersja zbioru zawiera transkrypcje wywiadów przeprowadzonych w Warszawie i Łodzi oraz materiały kontekstowe. Transkrypcje wywiadów z Wałbrzycha zostaną dołączone w kolejnej wersji zbioru.

Warsztaty w ramach Programu Data Steward na Uniwersytecie Śląskim

4 grudnia 2023 Maciej Melon z zespołu Archiwum Danych Jakościowych poprowadził na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach warsztat dla osób, które chcą zostać data stewardami na kilku wydziałach Uniwersytetu. Spotkanie składało się z trzech części – prezentacji typowego planu zarządzania danymi, omówienia zadań data stewarda od strony praktycznej oraz komentarza do opracowanych na Uniwersytecie narzędzi wsparcia dla badaczy realizujących projekty, w których zarządza się danymi badawczymi.

Seminarium Historii Mówionej: wywiad z powstającego Archiwum Historii Mówionej Muzeum Kinematografii w Łodzi

22 listopada 2023 r. odbyło się w IFiS PAN Seminarium Historii Mówionej, którego uczestnicy analizowali wywiad ze znanym krytykiem filmowym, teatrologiem i publicystą. Wywiad został przeprowadzony przez Annę Michalską – pracownicę Muzeum Kinematografii w Łodzi, (współ)autorkę artykułów i książek nt. kinematografii, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowano go na potrzeby Archiwum Historii Mówionej, tworzonego przez p. Michalską w ramach Muzeum.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.

Dwa nowe, powiązane zbiory danych: Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę

W ADJ IFiS PAN opublikowane zostały dwa wzajemnie powiązane zbiory danych pod wspólną nazwą „Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)”. Zbiory różnią się językiem danych (polski / ukraiński). Zawierają transkrypcje grup fokusowych przeprowadzonych w Lublinie (Polska) i Łucku (Ukraina). Uczestnicy fokusów to osoby reprezentujące różne podmioty zaangażowane w działania pomocowe: przedstawiciele administracji centralnej w regionach, samorządów terytorialnych, organizacji społecznych, biznesu, organizacji religijnych i inicjatyw nieformalnych. Autorką zbiorów jest dr Karolina Podgórska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Seminaria Historii Mówionej – kontynuacja

Seminaria Historii Mówionej, których pilotażowy cykl odbył się wiosną br. w IFiS PAN, będą kontynuowane.
25 października 2023 r. miało miejsce pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim. Uczestnicy analizowali wywiad z projektu pt. „Memory and Oblivion. Sociocultural post-war change of Hausdorf/Jugów in the Owl Mountains”, zrealizowanego przez: Fundację Kobiecą z Krakowa, Integrationswerk RESPEKT e.V. z Berlina oraz Hendernyj Informacijno-Analitycznyj Centr KRONA z Charkowa. Wprowadzenie do narracji przedstawiła koordynatorka projektu, Alina Doboszewska. Analizowany wywiad nagrano w 2010 r., a narratorkami były dwie kobiety, z których jedna urodziła się w 1925 r., a druga w 1930.

Seminaria Historii Mówionej są współorganizowane przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Patronuje im „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.