Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

20 października 2022 Maciej Melon miał kolejną okazję do przybliżenia działalności Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon zaprezentował historię Archiwum i jego kluczowe zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część miała charakter bardziej warsztatowy i polegała na opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych. Sporo miejsca zajęło omówienie problemów i wątpliwości, dotyczących wpływu anonimizacji na późniejszą użyteczność danych czy napięcia pomiędzy koniecznością otwierania danych a ochroną dóbr osób nagrywanych. Pojawiły się również kwestie techniczne, związane z formatami plików czy typami licencji, używanymi w ADJ.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!

Nowy zbiór: „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór zatytułowany „Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznych”. Autorką zbioru jest dr Magdalena Nowicka-Franczak. Zbiór danych składa się z transkrypcji 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2021 r. z dziennikarzami i dziennikarkami, publicyst(k)ami i publicznymi intelektualist(k)ami, związanymi z ogólnopolskimi mediami opiniotwórczymi. Celem badań, przeprowadzonych w 2021 roku, była analiza świadomości dyskursowej elit symbolicznych, tj. ich przekonań o tym, jak dyskurs publiczny oddziałuje na rzeczywistość społeczną, kompetencji odróżniania konstruktów dyskursowych od empirycznej rzeczywistości i gotowości do krytyki własnego dyskursu. Badanie zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/04/X/HS6/00110.

Nowy zbiór: „Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór zatytułowany „Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki”. Autorką zbioru jest dr Karolina Lewandowska. Zbiór zawiera 40 zanonimizowanych transkrypcji wywiadów z pracownikami etatowymi polskich publicznych uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych działających na uczelniach o profilu ogólnoakademickim. Celem badania była identyfikacja wpływu ewaluacji jakości działalności naukowej na pracowników uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce. Badanie zrealizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2019/35/D/HS5/00009.

Politolodzy i ADJ

W dniach 21-23 września 2022 r. we Wrocławiu odbył się 5 Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu. Polityka chaosu”. Podczas warsztatu zorganizowanego w ramach Kongresu dr Joanna Gajda zachęcała politologów do deponowania danych w Archiwum Danych Jakościowych. Dziękujemy za promocję Archiwum i zapraszamy badaczy z obszaru nauk politycznych do kontaktu z nami!

Nowy zbiór: „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”

W ADJ opublikowany został zbiór danych zatytułowany „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”.

Zbiór obejmuje dane z badań jakościowych z dziećmi przeprowadzonych w latach 2019–2021 w ramach projektu MiCREATE (Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie). Są to nagrania i transkrypcje wywiadów indywidualnych i fokusów z dziećmi, ekspertami migracyjnymi oraz pracownikami oświaty, w tym nauczycielami.

MiCREATE, Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, to europejski projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączenia różnych grup dzieci migrantów do szkół i społeczności przyjmujących poprzez przyjęcie skoncentrowanego na dziecku podejścia do integracji dzieci migrantów na poziomie edukacji i polityki społecznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://micreate.eu.

Dyskusja w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

16 marca w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyła się dyskusja o książce In den Stürmen der Transformation. Zwei Werften zwischen Sozialismus und EU (Suhrkamp Verlag 2022). Piotr Filipkowski, organizator wydarzenia i współautor pracy, przedstawił referat metodologiczny, w którym przywoływał badania stylów życia Andrzeja Sicińskiego z końca lat 1970. Wśród badanych wówczas rodzin byli stoczniowcy z Gdańska. Materiały z tych badań są dostępne w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (zbiór „Style życia w miastach polskich”).

Nowy zbiór w ADJ: „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”. Autorką zbioru jest dr Olga Czeranowska z Uniwersytetu SWPS. Zbiór jest efektem projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny”, zrealizowanego przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Projekt opierał się na badaniu prowadzonym przy pomocy wywiadów pogłębionych (z elementami narracji biograficznej) z osobami zasłużonymi dla instytucjonalizacji socjologii pracy oraz rozwoju studiów nad pracą w Polsce. W badaniu uwzględniono zarówno działania socjologów-praktyków, którzy funkcjonowali w dobie PRL w zakładach pracy, jak i socjologów-akademickich, którzy skoncentrowani byli na pracy naukowej i dydaktycznej. Zbiór zawiera 19 wywiadów, przeprowadzonych w latach 2016–2018.

Artykuł nt. roli współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie otwierania danych badawczych

Czasopismo „Forum Akademickie” udostępniło właśnie w otwarty sposób artykuł dr Natalii Gruenpeter zatytułowany „Współpraca sprzyja otwieraniu danych”. Autorka odwołuje się do doświadczeń projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Społecznych”, w którym Uniwersytet Warszawski współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W artykule przywołane są także wypowiedzi pracowników ADJ.