Dyskusja w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

16 marca w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyła się dyskusja o książce In den Stürmen der Transformation. Zwei Werften zwischen Sozialismus und EU (Suhrkamp Verlag 2022). Piotr Filipkowski, organizator wydarzenia i współautor pracy, przedstawił referat metodologiczny, w którym przywoływał badania stylów życia Andrzeja Sicińskiego z końca lat 1970. Wśród badanych wówczas rodzin byli stoczniowcy z Gdańska. Materiały z tych badań są dostępne w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (zbiór „Style życia w miastach polskich”).

Nowy zbiór w ADJ: „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”. Autorką zbioru jest dr Olga Czeranowska z Uniwersytetu SWPS. Zbiór jest efektem projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny”, zrealizowanego przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Projekt opierał się na badaniu prowadzonym przy pomocy wywiadów pogłębionych (z elementami narracji biograficznej) z osobami zasłużonymi dla instytucjonalizacji socjologii pracy oraz rozwoju studiów nad pracą w Polsce. W badaniu uwzględniono zarówno działania socjologów-praktyków, którzy funkcjonowali w dobie PRL w zakładach pracy, jak i socjologów-akademickich, którzy skoncentrowani byli na pracy naukowej i dydaktycznej. Zbiór zawiera 19 wywiadów, przeprowadzonych w latach 2016–2018.

Artykuł nt. roli współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie otwierania danych badawczych

Czasopismo „Forum Akademickie” udostępniło właśnie w otwarty sposób artykuł dr Natalii Gruenpeter zatytułowany „Współpraca sprzyja otwieraniu danych”. Autorka odwołuje się do doświadczeń projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Społecznych”, w którym Uniwersytet Warszawski współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W artykule przywołane są także wypowiedzi pracowników ADJ.

Materiały z ADJ – zastosowanie w dydaktyce

Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że dr Tomasz Kołodziej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił posłużyć się w tym miesiącu materiałami z naszego Archiwum podczas prowadzonych przez siebie zajęć pn. „Metody badań jakościowych”. Zachęcamy innych dydaktyków do wykorzystywania w podobny sposób zasobów Archiwum!

Seminaria w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr Piotr Filipkowski, kierownik ADJ IFiS PAN, prowadzi w bieżącym semestrze cykl trzech 4-godzinnych seminariów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dotyczących zastosowania metod historii mówionej i socjologii biograficznej w polu badawczym historii sztuki. Tematem zajęć są także istniejące archiwa danych społecznych, w szczególności Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności, realizowanego wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Akademię Sztuk Pięknych. Tematy seminariów, przygotowanych przez dra Filipkowskiego, to:

  • Historia mówiona – między praktyką badawczą a teorią (historii)
  • Wywiad biograficzno-narracyjny jako źródło historyczne i dane socjologiczne 
  • Historia mówiona a historia sztuki – od podmiotu do przedmiotu (i z powrotem)  

Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

19 października 2021 Maciej Melon przybliżył działalność Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom drugiej edycji Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon przybliżył historię Archiwum i scharakteryzował obecnie realizowane zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część spotkania miała charakter bardziej warsztatowy. Po opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych, w tym pojawiających się problemów i wątpliwości, pojawiły się również pytania od Uczestników, dotyczące głównie kwestii technicznych.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!

Nowy zbiór w ADJ: „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Ku modelowi polskiej paradyplomacji”. Autorem zbioru jest dr Igor Ksenicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zbiór zawiera transkrypcje wywiadów z przedstawicielami środowisk odpowiedzialnych za kreowanie polskiej paradyplomacji: samorządowcami, pracownikami administracji rządowej oraz ekspertami. Hipoteza, którą prowadzący postanowił wstępnie zweryfikować w badaniu, zakładała, że rezygnacja z mechanizmu wymiaru samorządowego i obywatelskiego wpływa negatywnie na rozwój polskiej paradyplomacji i realizację polskiej polityki zagranicznej w ogóle.