„Badania jasielskie” St. Ossowskiego – nowy zbiór w ADJ

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Badania jasielskie zespołu Stanisława Ossowskiego nad Jakubem Szelą”.

Na zbiór składają się materiały z badań prowadzonych w 1950 r. przez zespół Stanisława Ossowskiego na Podkarpaciu, na terenach dawnej Galicji. Badania prowadzone były w okolicy, w której urodził się Jakub Szela; dotyczyły pamięci o rabacji galicyjskiej, poruszano też kwestie związane z przeszłością wybranych miejscowości, ich strukturą społeczną, życiem politycznym, doświadczeniami z czasów przedwojennych, z okresu wojny i pierwszych lat powojennych. Zebrane materiały nie doczekały się opracowań. Krótko po ich zgromadzeniu przerwane zostało nauczanie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zaś Ossowskiego odsunięto od dydaktyki.

Materiały wchodzące w skład zbioru zachowały się w archiwum b. Katedry Socjologii Ossowskiego, obecnie Katedry Metodologii i Teorii Socjologicznej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały zdigitalizowane dzięki prof. Antoniemu Sułkowi z IS UW, który je przechował i umożliwił ich udostępnienie.