Politolodzy i ADJ

W dniach 21-23 września 2022 r. we Wrocławiu odbył się 5 Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu. Polityka chaosu”. Podczas warsztatu zorganizowanego w ramach Kongresu dr Joanna Gajda zachęcała politologów do deponowania danych w Archiwum Danych Jakościowych. Dziękujemy za promocję Archiwum i zapraszamy badaczy z obszaru nauk politycznych do kontaktu z nami!

Nowy zbiór: „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”

W ADJ opublikowany został zbiór danych zatytułowany „Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach”.

Zbiór obejmuje dane z badań jakościowych z dziećmi przeprowadzonych w latach 2019–2021 w ramach projektu MiCREATE (Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie). Są to nagrania i transkrypcje wywiadów indywidualnych i fokusów z dziećmi, ekspertami migracyjnymi oraz pracownikami oświaty, w tym nauczycielami.

MiCREATE, Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, to europejski projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączenia różnych grup dzieci migrantów do szkół i społeczności przyjmujących poprzez przyjęcie skoncentrowanego na dziecku podejścia do integracji dzieci migrantów na poziomie edukacji i polityki społecznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://micreate.eu.

Dyskusja w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

16 marca w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyła się dyskusja o książce In den Stürmen der Transformation. Zwei Werften zwischen Sozialismus und EU (Suhrkamp Verlag 2022). Piotr Filipkowski, organizator wydarzenia i współautor pracy, przedstawił referat metodologiczny, w którym przywoływał badania stylów życia Andrzeja Sicińskiego z końca lat 1970. Wśród badanych wówczas rodzin byli stoczniowcy z Gdańska. Materiały z tych badań są dostępne w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (zbiór „Style życia w miastach polskich”).

Nowy zbiór w ADJ: „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych, zatytułowany „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”. Autorką zbioru jest dr Olga Czeranowska z Uniwersytetu SWPS. Zbiór jest efektem projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej subdyscypliny”, zrealizowanego przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Projekt opierał się na badaniu prowadzonym przy pomocy wywiadów pogłębionych (z elementami narracji biograficznej) z osobami zasłużonymi dla instytucjonalizacji socjologii pracy oraz rozwoju studiów nad pracą w Polsce. W badaniu uwzględniono zarówno działania socjologów-praktyków, którzy funkcjonowali w dobie PRL w zakładach pracy, jak i socjologów-akademickich, którzy skoncentrowani byli na pracy naukowej i dydaktycznej. Zbiór zawiera 19 wywiadów, przeprowadzonych w latach 2016–2018.

Artykuł nt. roli współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie otwierania danych badawczych

Czasopismo „Forum Akademickie” udostępniło właśnie w otwarty sposób artykuł dr Natalii Gruenpeter zatytułowany „Współpraca sprzyja otwieraniu danych”. Autorka odwołuje się do doświadczeń projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Społecznych”, w którym Uniwersytet Warszawski współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W artykule przywołane są także wypowiedzi pracowników ADJ.

Materiały z ADJ – zastosowanie w dydaktyce

Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że dr Tomasz Kołodziej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił posłużyć się w tym miesiącu materiałami z naszego Archiwum podczas prowadzonych przez siebie zajęć pn. „Metody badań jakościowych”. Zachęcamy innych dydaktyków do wykorzystywania w podobny sposób zasobów Archiwum!

Seminaria w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr Piotr Filipkowski, kierownik ADJ IFiS PAN, prowadzi w bieżącym semestrze cykl trzech 4-godzinnych seminariów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dotyczących zastosowania metod historii mówionej i socjologii biograficznej w polu badawczym historii sztuki. Tematem zajęć są także istniejące archiwa danych społecznych, w szczególności Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności, realizowanego wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Akademię Sztuk Pięknych. Tematy seminariów, przygotowanych przez dra Filipkowskiego, to:

  • Historia mówiona – między praktyką badawczą a teorią (historii)
  • Wywiad biograficzno-narracyjny jako źródło historyczne i dane socjologiczne 
  • Historia mówiona a historia sztuki – od podmiotu do przedmiotu (i z powrotem)