Seminaria Historii Mówionej – spotkanie trzecie

22 marca odbyło się w IFiS PAN kolejne Seminarium Historii Mówionej, współorganizowane przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej i Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem analizy były dwie transkrypcje wywiadów ze zdeponowanej w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN kolekcji prof. Antoniny Kłoskowskiej „Kultury narodowe u korzeni” (badanie to było podstawą książki pod tym samym tytułem). Relacje analizowane podczas spotkania zostały nagrane w 1992 r. we wsiach położonych we wschodniej Polsce, blisko białoruskiej granicy. Osobą prowadzącą wywiady była prof. Izabella Bukraba-Rylska, która zgodziła się wrócić po 30 latach do swoich materiałów i wzięła udział w seminarium. Dyskusja podczas spotkania dotyczyła faktograficznej warstwy wywiadów, kwestii metodologicznych (związanych z zastosowanym narzędziem, ale także z przejściem od materiału empirycznego do tekstu naukowego) oraz zmian zachodzących w podejściu do archiwizacji materiałów badawczych.

Nowy zbiór: Resolutions of Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in Poland

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych zatytułowany „Resolutions of Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in Poland (2001-2015). Classification of resolutions from the social dialogue’s effectiveness point of view”, autorstwa dra Dariusza Szklarczyka z AGH. Zbiór zawiera uchwały wypracowane w trakcie działalności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w Polsce w latach 2001–2015 oraz ich kategoryzację z wykorzystaniem „associational participation scale” (Talos & Kittel 2001). Celem badania było zdefiniowanie i ocena efektywności działań Komisji Trójstronnej (w kontekście oceny efektywności dialogu społecznego na poziomie krajowym w Polsce).