Seminarium Historii Mówionej: wywiad z powstającego Archiwum Historii Mówionej Muzeum Kinematografii w Łodzi

22 listopada 2023 r. odbyło się w IFiS PAN Seminarium Historii Mówionej, którego uczestnicy analizowali wywiad ze znanym krytykiem filmowym, teatrologiem i publicystą. Wywiad został przeprowadzony przez Annę Michalską – pracownicę Muzeum Kinematografii w Łodzi, (współ)autorkę artykułów i książek nt. kinematografii, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowano go na potrzeby Archiwum Historii Mówionej, tworzonego przez p. Michalską w ramach Muzeum.

Seminaria Historii Mówionej współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kolejnych spotkaniach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com.

Dwa nowe, powiązane zbiory danych: Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę

W ADJ IFiS PAN opublikowane zostały dwa wzajemnie powiązane zbiory danych pod wspólną nazwą „Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)”. Zbiory różnią się językiem danych (polski / ukraiński). Zawierają transkrypcje grup fokusowych przeprowadzonych w Lublinie (Polska) i Łucku (Ukraina). Uczestnicy fokusów to osoby reprezentujące różne podmioty zaangażowane w działania pomocowe: przedstawiciele administracji centralnej w regionach, samorządów terytorialnych, organizacji społecznych, biznesu, organizacji religijnych i inicjatyw nieformalnych. Autorką zbiorów jest dr Karolina Podgórska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.