Seminaria Historii Mówionej – spotkanie czwarte

26 kwietnia odbyło się w IFiS PAN czwarte Seminarium Historii Mówionej, współorganizowane przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej i Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem analizy była tym razem relacja ze zbioru wywiadów z najstarszymi lekarzami na Warmii i Mazurach, którego współtwórczynią jest pani Ewelina Gołębiowska z Archiwum Państwowego w Olsztynie (APwO). Zbiór powstał w latach 2019–2021 w ramach wspólnego projektu APwO oraz Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny, przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. W sumie zarejestrowano 20 nagrań (audio i wideo) z lekarzami różnych specjalizacji. Wszystkie relacje zostały opracowane i zarchiwizowane w APwO, a informacje o nich są dostępne na stronie Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Nowy zbiór: Narratives of political and economic transition, 1995

W ADJ IFiS PAN opublikowany został zbiór pt. „Narratives of political and economic transition, 1995”. Zbiór zawiera 73 transkrypcje wywiadów jakościowych, przeprowadzonych w 1995 r. z wybranymi respondentami badania nazywanego dzisiaj Polskim Badaniem Panelowym POLPAN (oraz dwie transkrypcje wywiadów pilotażowych). Autorką wywiadów jest dr Denise Powers, która w okresie realizacji projektu była doktorantką The University of North Carolina at Chapel Hill. Na podstawie zgromadzonego materiału obroniła ona pracę doktorską pt. „The Psychological Basis of Democratic Transitions: Self and Politics in Poland”. Wywiady prowadzone były w języku polskim. Przed umieszczeniem ich w ADJ zostały zanonimizowane.

Seminaria Historii Mówionej – spotkanie trzecie

22 marca odbyło się w IFiS PAN kolejne Seminarium Historii Mówionej, współorganizowane przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej i Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem analizy były dwie transkrypcje wywiadów ze zdeponowanej w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN kolekcji prof. Antoniny Kłoskowskiej „Kultury narodowe u korzeni” (badanie to było podstawą książki pod tym samym tytułem). Relacje analizowane podczas spotkania zostały nagrane w 1992 r. we wsiach położonych we wschodniej Polsce, blisko białoruskiej granicy. Osobą prowadzącą wywiady była prof. Izabella Bukraba-Rylska, która zgodziła się wrócić po 30 latach do swoich materiałów i wzięła udział w seminarium. Dyskusja podczas spotkania dotyczyła faktograficznej warstwy wywiadów, kwestii metodologicznych (związanych z zastosowanym narzędziem, ale także z przejściem od materiału empirycznego do tekstu naukowego) oraz zmian zachodzących w podejściu do archiwizacji materiałów badawczych.

Nowy zbiór: Resolutions of Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in Poland

W ADJ opublikowany został nowy zbiór danych zatytułowany „Resolutions of Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in Poland (2001-2015). Classification of resolutions from the social dialogue’s effectiveness point of view”, autorstwa dra Dariusza Szklarczyka z AGH. Zbiór zawiera uchwały wypracowane w trakcie działalności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w Polsce w latach 2001–2015 oraz ich kategoryzację z wykorzystaniem „associational participation scale” (Talos & Kittel 2001). Celem badania było zdefiniowanie i ocena efektywności działań Komisji Trójstronnej (w kontekście oceny efektywności dialogu społecznego na poziomie krajowym w Polsce).

Seminarium Historii Mówionej – spotkanie drugie

22 lutego w IFiS PAN odbyło się drugie spotkanie w pilotażowym cyklu „Seminariów Historii Mówionej”, współorganizowanym przez Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej i Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem uczestnicy analizowali wywiad z realizowanego obecnie przez dr Marię Buko projektu poświęconego dzieciom więźniów i więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych. Relacja nasycona była trudnymi emocjami, dlatego w dyskusji wiele miejsca poświecono kwestiom etycznym oraz konieczności dbania nie tylko o dobrostan rozmówców, ale także osób prowadzących wywiady.

Seminarium Historii Mówionej – spotkanie drugie. Foto: Mariusz Bieciuk

Seminarium Historii Mówionej – spotkanie drugie. Foto: Mariusz Bieciuk

Seminaria Historii Mówionej – pilotażowy cykl spotkań

logo Seminariów Historii Mówionej

Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN wraz z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej i Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce UW organizuje pilotażowy cykl Seminariów Historii Mówionej. Są to warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej – zarówno tych przechowywanych w archiwach, jak i całkiem nowych, nagrywanych w ramach obecnie realizowanych projektów. Głównym  inicjatorem przedsięwzięcia jest dr Jakub Gałęziowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkaniom patronuje Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Więcej informacji o przedsięwzięciu.

25 stycznia w IFiS PAN odbyło się pierwsze spotkanie w nowym cyklu. Pierwsza część poświęcona była przedstawieniu idei seminariów i dyskusji nad sposobem jej realizacji. W drugiej części uczestnicy wspólnie analizowali wywiad przeprowadzony przez dra Jakuba Gałęziowskiego w ramach (będącego obecnie w toku) projektu „Wyłom w systemie. Firmy polonijne 1976-1994”. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby, reprezentujące kilkanaście instytucji – nie tylko jednostek naukowych, ale także archiwów i organizacji pozarządowych.

Terminy kolejnych spotkań to 22.02; 22.03; 26.04. i 24.05. Seminaria odbywać się będą w IFiS PAN w godz. 14–18. Aby dołączyć do listy kontaktowej i otrzymywać materiały na kolejne spotkania, należy napisać do organizatorów: seminariumoralhistory@gmail.com. Ze strony ADJ IFiS PAN w przedsięwzięcie zaangażowany jest dr Piotr Filipkowski i dr Danuta Życzyńska-Ciołek.

Staż w ADJ IFiS PAN

7 grudnia 2022 r. kilkutygodniowy staż w ADJ rozpoczęła Pani Marianna Czabator. Jej zadaniem jest opracowanie jednego ze zbiorów powstałych w IFiS PAN i przygotowanie go do udostępnienia w Archiwum. Cieszymy się z tej współpracy!

Cykl seminariów „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN znalazło się wśród podmiotów, które współorganizowały cykl trzech seminariów pod wspólnym tytułem „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”, zrealizowany w listopadzie 2022 r.

Idea

Historia mówiona i socjologiczne badania biograficzne blisko sąsiadują ze sobą. W polskim kontekście to sąsiedztwo jest szczególnie intensywne – można wręcz mówić o przecinaniu się, a nawet częściowym nakładaniu się obu tych podejść i praktyk badawczych. Badacze historii mówionej korzystają chętnie z teoretycznego i metodologicznego zaplecza socjologii biograficznej. Socjologowie są aktywni w projektach badawczych i dokumentacyjnych historii mówionej.

Ta intensywna współpraca nie unieważnia jednak istotnych pytań o podobieństwa i różnice między tymi – wewnętrznie zresztą niejednorodnymi – sposobami zapisywania, analizowania i interpretowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń naszych rozmówców, osób z którymi prowadzimy wywiady, świadków historii.

Uznaliśmy, że nadszedł dobry czas, by w gronie praktyków i teoretyków socjologicznych badań biograficznych oraz historii mówionej, zaktualizować i ponownie przedyskutować niektóre z tych pytań. Uporządkowaliśmy je roboczo w trzy grupy, wybierając kategorię doświadczenia (biograficznego, społecznego, historycznego – ale także badawczego), jako kluczową dla obu podejść, choć niekoniecznie tak samo definiowaną.

Program

Panel I – 10.11.2022, Łódź

Socjologia biograficzna: teoria – metoda – praktyka. Co się dzieje (naprawdę) między spotkaniem z człowiekiem a tekstem naukowym?

Uczestnicy: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, dr Jerzy Stachowiak, dr hab. Katarzyna Waniek, dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

Panel II –  16.11.2022, Warszawa

Kategoria doświadczenia w socjologii i historii (mówionej). O czym opowiada socjologia biograficzna, o czym historia mówiona?

Uczestnicy: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska, dr Jakub Gałęziowski, dr Andrzej Czyżewski, dr Anna Wylegała, dr Dominik Czapigo, dr Danuta Życzyńska-Ciołek (moderacja)

Panel III – 23.11.2022, Wrocław

Historia mówiona: praktyka – metoda – teoria. Jaką przeszłość re/konstruuje historia mówiona i po co?

Uczestnicy: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ, dr hab. Dobrochna Kałwa, dr Piotr Filipkowski, dr Marcin Stasiak, dr Marcin Jarząbek, dr Katarzyna Bock-Matuszyk

Profil wydarzenia na Facebooku

Organizatorzy

Wydarzenie współorganizowali: Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (w szczególności Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN).

Komitet organizacyjny: Piotr Filipkowski, Ewa Maj, Katarzyna Waniek, Danuta Życzyńska-Ciołek

Prezentacja ADJ dla uczestników Data Steward School

20 października 2022 Maciej Melon miał kolejną okazję do przybliżenia działalności Archiwum Danych Jakościowych uczestnikom Data Steward School, organizowanej przez Visnea sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania, Maciej Melon zaprezentował historię Archiwum i jego kluczowe zadania, związane z ochroną dziedzictwa kulturowego nauk społecznych, reinterpretacją danych i rewizytami badawczymi. Wskazywał również na promowaną przez Archiwum jawność warsztatu badawczego.

Druga część miała charakter bardziej warsztatowy i polegała na opisaniu zadań Archiwum związanych z codzienną pracą nad archiwizowaniem i udostępnianiem danych badawczych. Sporo miejsca zajęło omówienie problemów i wątpliwości, dotyczących wpływu anonimizacji na późniejszą użyteczność danych czy napięcia pomiędzy koniecznością otwierania danych a ochroną dóbr osób nagrywanych. Pojawiły się również kwestie techniczne, związane z formatami plików czy typami licencji, używanymi w ADJ.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami!