Repozytorium Danych Społecznych w międzynarodowych rejestrach repozytoriów danych

Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której Archiwum Danych Jakościowych przechowuje swoje zasoby i którą IFiS PAN współtworzył w ramach projektu realizowanego z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – zostało wpisane do dwóch międzynarodowych rejestrów repozytoriów danych badawczych: re3data i OpenDoar. Odpowiednie wpisy można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.re3data.org/repository/r3d100013569

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10114

IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odyła się IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych (sharing research data). Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
  • Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych.

Na konferencji dr Wojciech Fenrich (Uniwersytet Warszawski) zaprezentował projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, w ramach którego powstało Repozytorium Danych Społecznych – platforma, na której Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN obecnie udostępnia swoje zasoby.

CESSDA Data Day 2021

Consortium of European Social Science Data Archives, CESSDA ERIC (cessda.eu), wraz z Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS) i Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) zorganizowało 18 marca 2021 r. wydarzenie pod nazwą CESSDA Data Day 2021.

CESSDA jest organizacją działającą na rzecz rozwoju infrastruktury europejskich archiwów danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz wspierania współpracy między tymi archiwami. Obecnie członkami CESSDA ERIC są 22 kraje europejskie, zaś 13 krajów – w tym Polska – ma status państw partnerskich. PADS i ADJ zabiegają o przystąpienie Polski do CESSDA, aby szerzej udostępniać i promować na arenie międzynarodowej empiryczny dorobek polskich nauk społecznych.

CESSDA Data Day 2021 odbył się w formie online i składał się z dwóch części.

  • Część poranna (w języku angielskim) objęła prezentacje i dyskusję panelową na temat szans i wyzwań związanych z otwartym dostępem do danych z zakresu nauk społecznych w Polsce.
  • Część popołudniowa (w języku polskim) miała charakter warsztatowy i dotyczyła zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, w tym ich archiwizacji i udostępniania.

Więcej informacji na stronie: http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/.