Wydarzenia

Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych. Konferencja międzynarodowa: Warszawa, 30.11-01.12.2017 r. Organizator: Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN.

Międzynarodowa konferencja pt. "Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych" / "Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data", zorganizowana przez ADJ, odbyła się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Podstawowym celem konferencji była pogłębiona refleksja nad wskazanym w jej tytule tematem. Do dyskusji zaprosiliśmy badaczy, którzy realizując własne, socjologiczne, historyczne i antropologiczne projekty naukowe wracali w już kiedyś przebadany teren, wykorzystywali dane wytworzone przez poprzedników lub samych siebie we wcześniejszych badaniach. Zależało nam nie tylko na prezentacji i skatalogowaniu tych przedsięwzięć, ale przede wszystkim na krytycznej dyskusji dotyczącej ontologicznych, epistemologicznych, etycznych, a zwłaszcza praktycznych problemów tego rodzaju działań.

 

PROGRAMME / PROGRAM


THURSDAY, NOVEMBER 30 / CZWARTEK, 30 LISTOPADA

Registration / Rejestracja: 10.00 - 10.40


WELCOME / POWITANIE: 10.40 - 11.00

Prof. dr hab. Andrzej Rychard – Director of the Institute of Philosophy and Sociology, PAS / Dyrektor IFiS PAN

Dr hab. Hanna Palska – Head of the Project „Qualitative Data Archive at IPS PAS” / Kierowniczka projektu „Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”


SESSION I / SESJA I: 11.00 - 12.40

Qualitative Data Archives / Archiwa danych jakościowych

Moderator: Marta Karkowska


• Piotr Filipkowski (Uniwersytet Wiedeński / University of Vienna, IFiS PAN / Polish Academy of Sciences, Poland), Justyna Straczuk, Barbara Tołłoczko (IFiS PAN / Polish Academy of Sciences, Poland)

Qualitative Data Archive at IPS PAS – the Idea, Resources and Research Potential

(Archiwum Danych Jakościowych – idea, zasoby i potencjał badawczy)

• Marta Skowrońska (IS UAM / Adam Mickiewicz University, Poland)

The Archive of Research in Everyday Life: A Digital Library of Polish Studies on Everyday Life

(Archiwum Badań nad Życiem Codziennym: cyfrowa biblioteka polskich analiz codzienności)

• Aleksandra Hauber, Natasha Mauthner (University of Aberdeen, United Kingdom)

Genealogy of Social Sciences' Qualitative Data Archiving practices in UK

Genealogia Archiwizacji Danych Jakościowych Nauk Społecznych w Wielkiej Brytanii

• Fiona Courage (University of Sussex, United Kingdom)

Mass Observation – Collecting Data for Reuse

(Mass Observation – gromadzenie danych w celu ich ponownego wykorzystania)

Discussion / Dyskusja: 20 min.


SESSION II / SESJA II: 13.00 - 14.30

Secondary analysis. The Long History of ‘1989’: Regime Change and Everyday Life in East Germany

Ponowna analiza danych. „Długa historia roku 1989”: zmiana systemowa a życie codzienne we Wschodnich Niemczech

Moderator: Piotr Filipkowski


• Anja Schröter (The Centre for Contemporary History, Potsdam, Germany)

Finding Sources: Archival Challenges of a Long History of ‘1989’

(Poszukiwanie źródeł: wyzwania archiwalne „długiej historii 1989 r.”)

• Kerstin Brückweh (The Centre for Contemporary History, Potsdam, Germany)

Combining Qualitative and Quantitative Sources: Archives, Oral History, and The Socio-Economic Panel

(Łączenie źródeł jakościowych i ilościowych: archiwa, historia mówiona i Panel Społeczno-Ekonomiczny)

• Kathrin Zöller (The Centre for Contemporary History, Potsdam, Germany)

Interpreting Qualitative and Quantitative Sources: Saxonian Longitudinal Study and Pupils’ Experiences of ‘1989’

(Interpretacja źródeł jakościowych i ilościowych: Saksońskie Badania Podłużne a rok 1989 w doświadczeniach uczniów)

Discussion / Dyskusja: 30 min.


SESSION III / SESJA III: 15.30 - 17.00

Reuse of Qualitative Research Data: Challenges and Opportunities

Ponowne wykorzystanie danych jakościowych: wyzwania i możliwości

Moderator: Piotr Binder


• Jane Gray (National University of Ireland, Maynooth)

Re-using Qualitative Social Science Data to Explain Macro-Social Change: Challenges and Opportunities

(Wykorzystanie zastanych danych jakościowych w wyjaśnianiu zmian makrospołecznych: wyzwania i możliwości)

• John Goodwin, Henrietta O’Connor (University of Leicester, United Kingdom)

Using Paradata and Research Ephemera in Qualitative Restudies: Challenges and Opportunities

(Korzystanie z „paradanych” i „efemeryd” badawczych w nowych badaniach jakościowych: wyzwania i możliwości)

• Małgorzata Budyta-Budzyńska, Monika Nowicka (IS CC / Collegium Civitas, Poland)

Revisits in Migration Research – Experiences, Expectations and Limits

(Rewizyty w badaniach migracyjnych – doświadczenia, oczekiwania i ograniczenia)

Discussion / Dyskusja: 30 min.


FRIDAY, DECEMBER 1 / PIĄTEK, 1 GRUDNIA


WPROWADZENIE DO PANELI I, II / INTRODUCTION TO PANELS I AND II: 9.30 - 9.45

• Marta Karkowska, Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN), Magdalena Bielińska (ISP PAN)

Kolekcja Andrzeja Sicińskiego „Style życia w miastach polskich” i jej potencjały badawcze

(Andrzej Siciński’s Collection „Lifestyles in Polish Cities” and its Research Potentials)


PANEL I: 9.45 - 11.15

Dane jakościowe w warsztacie historyka

Qualitative Data in Historian’s Work

Chair: Marta Karkowska

Uczestnicy panelu / Panelists:

• Dariusz Jarosz (IH PAN / Polish Academy of Sciences, Warsaw)

• Marcin Zaremba (IH UW / University of Warsaw, Warsaw)

• Marta Kurkowska-Budzan (IH UJ / Jagiellonian University, Cracow)

• Marcin Stasiak (IH UJ / Jagiellonian University, Cracow)

Podsumowanie i dyskusja / Summary and Discussion: 30 min.

 

PANEL II: 11.30 - 13.00

Wtórna analiza w praktykach badaczy społeczno-kulturowych

Secondary Analysis in the Practices of Sociocultural Researchers

Chair: Justyna Straczuk

Uczestnicy panelu / Panelists:

• Joanna Zalewska (APS / The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Warsaw)

• Olga Linkiewicz (IH PAN / Polish Academy of Sciences, Warsaw)

• Małgorzata Litwinowicz (IKP UW / University of Warsaw, Warsaw)

• Agata Stanisz (IEiAK UAM / Adam Mickiewicz University, Poznan)

Podsumowanie i dyskusja / Summary and Discussion: 30 min.


PODSUMOWANIE PANELI I DYSKUSJA / SUMMARY OF PANELS AND DISCUSSION: 13.00 - 13.30

Prowadzenie i komentarz / Chair: Joanna Kurczewska (IFiS PAN / Polish Academy of Sciences, Warsaw)

Komentarz / Comment: Joanna Wawrzyniak (IS UW / University of Warsaw, Warsaw)


SESJA IV / SESSION IV: 14.30 - 15.50

Reanalizy, rewizyty, powroty jako ćwiczenia metodologicznej (auto)refleksyjności

Reanalyses, Revisits and Returns as Exercises in Methodological (Auto)reflexivity

Moderator: Anna Wylegała


• Ewa Michna (IAiSP UJ / Jagiellonian University, Poland)

Pomiędzy ograniczeniami rewizyty a koniecznością ciągłej reinterpretacji. Badacz wobec powtórnej analizy materiałów jakościowych.

(Between the Limitations of Revisiting and the Necessity of Continuous Reinterpretation. The Researcher and the Qualitative Materials Re-analysis)

• Tomasz Rakowski (IEiAK UW/ University of Warsaw, Poland)

Kultura, rozwój, antropologia. Rewizyty i reanalizy w torguckim Bułganie

(Culture, Development, Anthropology. Revisits and Reanalyses in Torgut Bulgan)

• Tomasz Stryjek (ISP PAN, Polish Academy of Sciences, Poland)

Rewizyta w świecie ideologii. Źródła do dziejów Ukrainy czytane dwadzieścia lat później przez tego samego historyka

(Revisit in the World of Ideologies. Sources for the Ukraine History Read by the Same Historian 20 Years Later)

• Alicja Urbanik-Kopeć (IKP UW / University of Warsaw, Poland)

Historie zapisane na marginesach. Powtórna analiza wywiadów przeprowadzonych wśród robotnic fabryki żyrardowskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku

(Her-stories in the Margins. The Re-examination of Interviews Conducted in the 1970s with the Factory Workers in Żyrardów)

Dyskusja / Discussion: 20 min.


SESJA V / SESSION V: 16.00 - 17.40

Archiwa danych socjologicznych: „stare dane” – nowe pomysły

Sociological Data Archives: „Old Data” – New Ideas

Moderator: Zbigniew Sawiński


• Piotr Binder (IFiS PAN / Polish Academy of Sciences, Poland)

Współczesny patriotyzm z perspektywy dwóch dekad. Wprowadzenie do re-interpretacji wywiadów z polskimi politykami lat 1990-tych

(Contemporary Patriotism Two Decades Later. Re-interpretation of the Interviews with Politicians Active in the 1990’s – An Introduction)

• Bogna Kietlińska (ISNS UW / University of Warsaw, Poland), Aleksandra Zalewska-Królak (ISNS UW / University of Warsaw, Poland)

Wykorzystanie Archiwum Badań nad Życiem Codziennym w akademickiej pracy dydaktycznej

(The Archive of Research in Everyday Life and its Use in Academic Teaching)

• Weronika Boruc, Marta Mieszczanek (SNS IFiS PAN/ Polish Academy of Sciences, Poland)

Na skrzyżowaniu wywiadu biograficznego i badania ankietowego: sukces i sprawczość według panelowych respondentów POLPAN

(Between Biographical Interview and Panel Survey: Success and Agency According to POLPAN Panel Respondents)

• Marcin W. Zieliński (IFiS PAN, Polish Academy of Sciences, Poland)

Perspektywa interpretatywna w ilościowych badaniach społecznych, czyli rzecz o relatywistycznym ujęciu prawdy i niektórych jego konsekwencjach. Próba zbliżenia z socjologią jakościową

(Interpretative Perspective in Quantitative Social Research that is the Issue of the Relativistic Conception of the Truth and Some of its Consequences. Attempt to Rapprochement with Qualitative Sociology)

Dyskusja / Discussion: 20 min.


PODSUMOWANIE / SUMMARY: 17.40 - 18.00

Moderator: Piotr Filipkowski


Zakończenie konferencji / Closing of The Conference


The conference was funded by: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences; The Office of International Relations, Polish Academy of Sciences; The National Programme for the Development of Humanities (Project number: 0027/NPRH2/H11/81/2012).

Konferencja została sfinansowana przez: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; Biuro Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (numer projektu 0027/NPRH2/H11/81/2012).

  

 

 

Powrót