Wydarzenia

Konferencja na KUL – referat oparty na materiałach ADJ

25 października 2017 r. na KUL odbyła się konferencja „Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność: Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin”. Danuta Życzyńska-Ciołek wygłosiła na niej referat, przygotowany wspólnie z Piotrem Filipkowskim, oparty na materiałach udostępnianych w ADJ. Wystąpienie zatytułowane było „Autobiograficzny wywiad narracyjny w badaniu losów mieszkańców wsi – refleksje z praktyki terenowej”. 

Abstrakt:

W „Socjologii wsi i rolnictwa”, wydanej w 1992 roku i wznowionej trzy lata później, profesor Jan Turowski poświęcił jeden rozdziałów zaletom, zastosowaniom i ograniczeniom metody biograficznej. Przedstawiał przede wszystkim przykłady analiz dokumentów osobistych, głównie pamiętników konkursowych, co było charakterystycznym dla polskiej socjologii – w tym dla socjologii wsi – sposobem zastosowania metody biograficznej. Wspominał jednak, że upowszechnia się „obecnie” (w pierwszej połowie lat 90. XX w.) metoda „narracyjnych wywiadów biograficznych”, przywoływał także nazwisko Fritza Schütze.

W ostatnich latach mieliśmy okazję przeprowadzić kilkanaście autobiograficznych wywiadów narracyjnych z rolnikami i osobami w różny sposób związanymi z wsią. Przede wszystkim były to wywiady z osobami, które wcześniej uczestniczyły w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN, a trafiły do niego w wyniku znalezienia się w ogólnokrajowej próbie losowej. W naszym wystąpieniu chcielibyśmy podzielić się refleksjami wynikającymi z tego doświadczenia. Dotyczyć one będą: (1) samej sytuacji wywiadu (specyficznej ze względu nietypowy dla metody wywiadu biograficznego losowy dobór rozmówców), (2) formy i treści narracji, które uzyskaliśmy, (3) naszych sukcesów i porażek w próbach zastosowania techniki wywiadu i aparatu analitycznego, zaproponowanego przez Fritza Schütze.

Powrót