Wydarzenia

Jak się wytwarza wiedzę socjologiczną? Reanalizy danych i rewizyty metodologiczne badań jakościowych - seminarium dla studentów.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 dr Piotr Filipkowski, dr Justyna Straczuk, dr Marta Karkowska i dr Piotr Binder
prowadzą zajęcia "Jak się wytwarza wiedzę socjologiczną? Reanalizy danych i rewizyty metodologiczne badań jakościowych".

Podstawą zajęć jest doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji dwóch projektów badawczych związanych z archiwizacją i ponowną analizą socjologicznych danych jakościowych. W ich wyniku powstało i rozwija się w naszym Instytucie Archiwum Danych Jakościowych.

Zaletą seminarium jest to, że pracujemy z danymi socjologicznymi zarówno ze znanych badań empirycznych, których opracowania weszły do kanonu polskiej literatury socjologicznej, jak i z danymi wytworzonymi w ostatnim czasie, które nie stały się jeszcze przedmiotem pogłębionych analiz. Kurs ma więc charakter warsztatowy, polegający na analizie konkretnych materiałów badawczych (danych), ze wskazaniem określonych zadań badawczych realizowanych w kilku mniejszych grupach uczestników. Zadania te dotyczą m.in.: analizy treści, analizy wizualnej, interpretacji wywiadów biograficznych, re-wizyty etnograficznej, analizy i krytyki zastosowanych narzędzi badawczych.

Oprócz materiałów ze zgromadzonych przez nas badań podstawową lekturową na zajęciach są teksty dotyczące problemów teoretycznych i metodologicznych jakościowych badań społecznych, w szczególności badań socjologicznych. Będziemy czytać i rozmawiać o różnych wariantach re-wizyt etnograficznych i metodologicznych oraz poznawczych i etycznych problemach ponownej analizy danych, jej potencjale i ograniczeniach.

Ofertę tych zajęć kierujemy w szczególności do tych słuchaczy Szkoły Nauk Społecznych, którzy chcą rozszerzyć i pogłębić swoją wrażliwość i kompetencje metodologiczne, którzy w swoich badaniach wykorzystują lub planują wykorzystać dane jakościowe, oraz tych którzy szukają inspiracji badawczych. Zajęcia mogą być też pomocne dla tych, którzy chcieliby wykorzystać już istniejące dane we własnych badaniach empirycznych.

Zajęcia dają szansę konfrontacji ogólnych założeń teoretyczno-metodologicznych badań społecznych z praktyką ich realizacji i uzyskanymi danymi – a także relacji między zebranymi w toku badań danymi, a ich opracowaniem i wykorzystaniem w tekstach naukowych. Uczestnicy seminarium zostają także wprowadzeni w podstawy profesjonalnego obchodzenia się z danymi jakościowymi i w kulturę archiwizacji, ponownej analizy i reinterpretacji danych społecznych. Zapoznają się także z najnowszymi narzędziami do analizy danych jakościowych: w ramach zajęć przeprowadzone będą warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników z możliwościami narzędzia jakim jest program MAXQUDA.

Powrót