Zasady przetwarzania danych osobowych
użytkowników Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
  2. Instytut Filozofii i Socjologii PAN powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod numerem tel. 22 6572721 lub adresem e-mail: iod@ifispan.waw.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do zakończenia realizacji celu w jakim są przetwarzane (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).
  5. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w związku z zaplanowaną na lata 2018–2021 realizacją projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”, w którym IFiS PAN jest partnerem. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie przez nas Pana/i danych osobowych w czasie – od wyrażenia zgody do jej wycofania – będzie zgodne z prawem. Może Pan/i wycofać zgodę poprzez przesłanie widomości e-mail na adres: adj@ifispan.waw.pl
  8. Pani/Pana dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej.

Kontakt z Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN:

ARCHIWUM DANYCH JAKOŚCIOWYCH przy
INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
UL. NOWY ŚWIAT 72, 00-330 WARSZAWA
tel.: (48-22) 826-71-81, 828-32-04 fax: (48-22) 826-78-23
e-mail: adj@ifispan.waw.pl, secretar@ifispan.waw.pl