Formularz rejestracji
Imię i nazwisko Instytucja
Adres zamieszkania: miejscowość Kod pocztowy
Ulica i numer Numer telefonu
Adres e-mail Hasło
Wybór kolekcji


Zobowiązuję się do:
  • niekopiowania i nieprzekazywania innym osobom lub instytucjom udostępnionych mi materiałów,
  • wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do celów badań naukowych,
  • zachowania w tajemnicy danych osobowychTzn. danych zwykłych jak i danych wrażliwych m.in. dotyczących: poglądów politycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych o karalności, danych genetycznych, danych biometrycznych (w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej) lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. osób, które zostały ujawnione w materiałach z imienia i nazwiska lub są możliwe do identyfikacji,
  • nieodwracania pseudonimizacji i niepodejmowania jakichkolwiek innych działań niosących ze sobą ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dotyczą udostępniane przez ADJ materiały,
  • nieumieszczania w publikacjach danych identyfikujących osoby badane,
  • nienawiązywania kontaktów z osobami udzielającymi wywiadów lub wspomnianymi w nich bez zgody i pośrednictwa właściciela kolekcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu udostępnienia materiałów z Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN. Swoje dane osobowe przekazuję całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych użytkowników Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN, w szczególności zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych w każdym czasie.